پرداخت آنلاین

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

در حال حاضر امکان پرداخت بصورت آنلاین مقدور نیست.

بانکنام صاحب حساب
شماره حساب
شماره کارتسامانشرکت پویا نت افروز
862-810-1285200-1

ملی - سیبامرتضی لطفی
0207206204003
6037-9911-6605-4811